The haberdashery stall at Rawtenstall market #Lancashireday #wherelifefeelsgood

photo 4